Προσωρινοί Πίνακες Εξετάσεων 1/6/2024 επιτυχόντων, επανεξεταστέων και απορριφθέντων.