Τελικοί Πίνακες Εισακτέων και μη στη Σχολή Προπονητών Α’ Επιπέδου

Η Επιτροπή Διοίκηση της Σχολής, μετά από συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε
μέσω τηλεδιάσκεψης την 13η Σεπτεμβρίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη της τα εξής:

α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης – Γραμματέας Αρμοδιότητες» και τα άρθρα 6 &
8 «Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής» αντίστοιχα,της υπ’αρ
ΥΠΠΟΑ/604608/06-12-2022 Απόφασης Ίδρυσης της Σχολής και της υπ’αρ
ΥΠΠΟΑ/126890/16-03-2023 Απόφασης Τροποποίησης αυτής.

β) Το άρθρο 3 του Ν. 2725/1999, όπως ισχύει σήμερα,

γ) Τον έλεγχο των ενστάσεων και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών των
υποψηφίων σπουδαστών στη Σχολή,

Αποφάσισε την έγκριση και την ανακοίνωση των Τελικών (Οριστικών) Πινάκων εισακτέων και
μη στη σχολή, ως εξής: